joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej zwanym Rozporządzeniem, Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska jako administrator danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem telefonu, e-mailowo lub formularza kontaktowego, uprzejmie informuje:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska, ul. Królewska 8/7, 30-045 Kraków;

  Kontakt: kancelaria@knurowska.pl
 2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.:
   - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
   - prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora.
 3. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty, co do których administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi informatyczne, techniczne, audytorskie, konsultacyjne, bankowe, pocztowe, kurierskie, jak też podmioty udzielające wsparcie administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy, a także po tym czasie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. obowiązek podatkowy lub w przypadku ustalenia, obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 5. Przysługujące uprawnienia

  1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Przysługuje Pana/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonania umowy.

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej zwanym Rozporządzeniem, Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska jako administrator danych osobowych pracowników i współpracowników Kontrahentów, działających w ich imieniu, uprzejmie informuje:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska, ul. Królewska 8/7, 30-045 Kraków;

  Kontakt: kancelaria@knurowska.pl
 2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w zakresie świadczonych przez administratora usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na konieczności komunikowania się z personelem Kontrahenta podczas realizacji umowy;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.:
   - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
   - prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora.
 3. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą podmioty, co do których administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi informatyczne, techniczne, audytorskie, konsultacyjne, bankowe, pocztowe, kurierskie, jak też podmioty udzielające wsparcie administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy, a także po tym czasie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane osobowe lub w przypadku ustalenia, obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 5. Przysługujące uprawnienia

  1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Pan/i dane osobowe zostały przekazane:
  - od Państwa pracodawcy/współpracownika w imieniu, którego Państwo działają.
rodo pl